Klanttevredenheid met een 9.6

Ophalen en inleveren in Gronsveld

Wij zorgen voor een volle tank

Autoverhuur Limburg

Occasion Center Maastricht

Neem contact op met ons!


Artikel 1: Bepaling van de huurprijs, overige kosten en de duur van de huur

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Slechts na door verhuurder uitdrukkelijke schriftelijk verleende toestemming is het huurder toegestaan het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren;
Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan verhuurder.

Voertuigen met verbrandingsmotor (met inbegrip van hybride voertuigen) worden met een volle brandstoftank aan de huurder overhandigd. In ruil daarvoor levert de huurder het voertuig bij de beëindiging van de huurovereenkomst in met een volledig gevulde brandstoftank. Als het voertuig niet teruggebracht wordt met een volle tank, zal de verhuurder de huurder de kosten van het voltanken van het voertuig in rekening brengen, waaronder de kosten voor brandstof en service in overeenstemming met de bij het huren overeengekomen geldende tarieven, tenzij de huurder kan aantonen dat er geen of aanzienlijk lagere kosten voor het tanken werden gemaakt.

In het geval van voertuigen die uitsluitend op elektriciteit rijden, wordt de desbetreffende laadtoestand bij de overhandiging in de huurovereenkomst gedocumenteerd. Aan het einde van de huur dient de huurder het voertuig in te leveren in overeenstemming met de overeengekomen regels in de respectieve actuele huurinformatie (beschikbaar op O.C.M. Autoverhuur). Als het voertuig wordt teruggebracht met een lagere laadtoestand, behoudt O.C.M. Autoverhuur zich het recht voor om de huurder te belasten voor het opladen van de wagen in overeenstemming met de geldende huurinformatie (beschikbaar op O.C.M. Autoverhuur)

De huurder dient zich strikt te houden aan de handleidingen van het op te laden elektrische of hybride voertuig en van alle gebruikte apparatuur of accessoires (bijv. oplaadkabel), alsmede aan alle instructies betreffende het gebruik van de oplaadpunten die bij het oplaadstation zijn aangebracht. Het gebruik van laadkabels of andere apparatuur of accessoires die (i) niet zijn gecertificeerd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving (bijv. CE-certificering), (ii) niet zijn goedgekeurd voor de betreffende auto of het laadstation volgens de daar aangebrachte instructies of (iii) beschadigd zijn, is ten strengste verboden. Indien door de exploitant van het laadstation claims tegen ons worden ingediend wegens oneigenlijk gebruik of schade aan het laadstation, zullen wij dit dienovereenkomstig aan de huurder doorberekenen.

Bij het huren van voertuigen met AdBlue®-tank moet de huurder ervoor zorgen dat de AdBlue®-tank altijd voldoende gevuld is. De huurder en zijn afgevaardigden zijn onbeperkt aansprakelijk voor overtredingen van de voorgaande verplichtingen begaan tijdens de huurperiode; de huurder is aansprakelijk en vrijwaart de verhuurder van alle vorderingen, die autoriteiten of andere derden tegen de verhuurder instellen wegens het niet vullen van de AdBlue®-tank, in het bijzonder van boetes en waarborgsommen.

Rijklaarmaakkosten, haal- en brengkosten, aftankkosten en contractkosten kunnen in rekening worden gebracht.

Artikel 2: Verwerking persoonsgegevens

Wanneer huurder een overeenkomst aangaat met verhuurder, worden van huurder de persoonsgegevens versleuteld en beveiligd opgeslagen. Verhuurder heeft de verplichting deze gegevens van huurder te bewaren voor de verzekeringen en voor het geval er wetsovertredingen met het voertuig door huurder plaatsvinden. Het voertuig is voorzien van track & trace apparatuur. Deze data worden versleuteld bewaard en zijn niet voor derden inzichtelijk, maar kunnen wel worden gebruikt door verhuurder als bewijs bij ongevallen en wetsovertredingen. Deze gegevens worden standaard een jaar bewaard, daarna kunnen ze op verzoek van huurder worden verwijderd.

Artikel 3: Documenten

Die nodig zijn voor het ophalen van het voertuig, bevoegde bestuurders, toegestaan gebruik, reizen naar het buitenland.

Tijdens de overdracht van het voertuig moet de huurder een identiteitskaart of paspoort, een rijbewijs dat vereist is voor het besturen van het voertuig in het betreffende land, en een betalingsmethode die geldig is gedurende tenminste 30 dagen na de teruggave van het voertuig en door O.C.M. Autoverhuur geaccepteerd is.

Om de geldigheid van een rijbewijs te controleren, moet het originele rijbewijs worden voorgelegd. Als de huurder deze documenten niet kan overleggen wanneer het voertuig wordt overgedragen, annuleert O.C.M. Autoverhuur het huurcontract; in dergelijke gevallen heeft de huurder geen aanspraak op niet-nakoming. Bovendien gelden voor bepaalde voertuiggroepen leeftijds- en rijbewijsbeperkingen, die kunnen worden bekeken op de website van O.C.M. Autoverhuur of op een verhuurlocatie van O.C.M. Autoverhuur, en/of kunnen telefonisch worden aangevraagd.

Rijbewijzen van niet-EU/EER-lidstaten worden geaccepteerd indien (i) er geen visum in het paspoort van de huurder is vermeld of (ii) de huurder een visum in diens paspoort heeft en op het moment van verhuur niet langer dan 6 maanden in een EU/EER-lidstaat is geweest. Indien de huurder meer dan 6 maanden in een EU/EER-lidstaat verblijft, dient men een EU/EER-rijbewijs te overleggen. Op buitenlandse rijbewijzen die zijn afgegeven in een ander land dan een EU/EER-lidstaat of Zwitserland en die niet voldoen aan de bepalingen van bijlage 6 bij het Verdrag inzake het wegverkeer van 8 november 1968 moet een vertaling worden aangebracht, tenzij er geen eis is dat het rijbewijs vergezeld moet gaan van een vertaling. De vertaling moet worden geleverd door een internationaal erkende automobielorganisatie uit het land van afgifte of een instantie die is aangewezen door de overheid. Als het land van afgifte een rijbewijs afgeeft, is het voldoende om het internationale rijbewijs samen met het originele rijbewijs te overleggen zonder dat er een vertaling nodig is. Informatie over de acceptatie van rijbewijzen is te vinden op de website van de overheid van het land in kwestie.

Indien O.C.M. Autoverhuur twijfelt aan de identiteit van de huurder, de geldigheid van zijn/haar rijbewijs of zijn/haar kredietwaardigheid, is O.C.M. Autoverhuur gerechtigd de overdracht van het voertuig in te houden totdat de bestaande twijfels over de identiteit, het rijbewijs en de kredietwaardigheid door de huurder naar tevredenheid van O.C.M. Autoverhuur zijn weggenomen

Artikel 4: Overschrijding van de huurtermijn

Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, termijn bij verhuurder weer is ingeleverd op de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, termijn bij verhuurder weer is ingeleverd op de in de huurovereenkomst vermelde vestiging, ontstaat voor de verhuurder het recht tot onmiddellijke terugname van het voertuig, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande, dat de dagprijs over die periode alsdan verhoogd wordt met een bedrag van € 50,- te vermeerderen met BTW, onverminderd het recht van verhuurder op vergoeding door huurder van eventuele door verhuurder dientengevolge verder te lijden schade en de te maken kosten en onverminderd het recht van verhuurder om onmiddellijke inlevering van het gehuurde voertuig te verlangen. Wanneer huurder aantoont dat overschrijding van de oorspronkelijke huurtermijn het gevolg is van een hem niet toerekenbare tekortkoming, zoals een technisch mankement van het voertuig dat reeds in aanleg aanwezig was bij het aangaan van de huurovereenkomst, zal het in de vorige zin van dit artikel genoemde extra bedrag niet in rekening worden gebracht en zal tevens door verhuurder worden beoordeeld, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, of over die periode een (gedeelte van de) dagprijs verschuldigd is.

Artikel 5: Annulering

Annulering van de huurovereenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk een annuleringsregeling is overeengekomen.

Een reservering kan tot 24 uur voor aanvang van de huurperiode kosteloos worden geannuleerd.

Wordt een reservering binnen 24 uur voor aanvang van de huurperiode geannuleerd, dan wordt 50% van het huurbedrag in rekening gebracht.

Bij het niet ophalen van het voertuig wordt het gehele huurbedrag in rekening gebracht

Artikel 6: Betaling

De schulden van huurder zijn brengschulden. Voor aanvang van de huurperiode kan vooruitbetaling van de huurpenningen, alsook betaling van een waarborgsom worden verlangd. Indien het vooruitbetaalde bedrag de te betalen huursom overtreft, strekt deze tevens tot vergoeding van alle andere bedragen die huurder eventueel aan verhuurder verschuldigd is. De waarborgsom ter zake van het eigen risico wordt niet eerder geretourneerd dan zodra het voertuig is ingeleverd. In geval van schade wordt de waarborgsom ter zake van het eigen risico niet eerder geretourneerd dan zodra duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico overschrijdt, waarna hooguit de waarborgsom ter zake van het eigen risico minus het schadebedrag wordt geretourneerd.

Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan  van de huur als bij de eventuele verlening daarvan, gerechtigd betalingszekerheid of een opdracht tot betaling per creditcard of pin van huurder te verlangen. Een dergelijke autorisatie is onherroepelijk.

Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, onmiddellijk na ommekomst van de huurtermijn te geschieden. Indien huurder niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2% op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand geldt.

Indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is hij alsmede gehouden tot vergoeding van incassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die verhuurder in en buiten rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag dan wel, indien het verschuldigde bedrag kleiner is dan € 500,- (excl. BTW), met een minimum van € 75,- (excl. BTW).

Artikel 7: Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig

De huurprijs is opgebouwd uit een basishuurprijs, speciale diensten en eventuele locatietoeslagen. Speciale diensten omvatten one way-toeslagen, kosten voor het tanken en brandstof, de kosten van het opladen, servicetoeslagen, tolgelden in het geval van de huurder dient bij het gebruik van tolwegen te zorgen voor de tijdige en volledige betaling van de tolkosten, accessoires / extra’s zoals kinderzitjes, sneeuwkettingen, GPS, enz., aflever- en ophaalkosten. Een eventuele locatietoeslag en vergoedingen voor speciale diensten worden in rekening gebracht boven op de basishuurprijs. Speciale tarieven en kortingen zijn alleen van toepassing in geval van tijdige betaling.. Eventuele bekeuringen zijn ook voor rekening van de huurder, de verhuurder mag administratiekosten in rekening brengen voor het doorbelasten hiervan.

Artikel 8: Gebruik huurvoertuig

Huurder dient te voorkomen dat enig recht op het voertuig wordt gevestigd, dat het wordt uitgeleend of verkocht of dat daarover anderszins wordt beschikt. Huurder is uitdrukkelijk niet bevoegd verhuurder jegens derden te verbinden en dient elke schijn daartoe bevoegd te zijn, te vermijden. Indien de auto uit de macht van huurder mocht raken, stelt hij hiervan verhuurder onmiddellijk (telefonisch) in kennis.

Het voertuig mag niet worden gebruikt of bestuurd:

Door een persoon jonger dan 23 jaar  en of minder dan 2 jaar in het bezit is van een geldig rijbewijs, wiens juiste naam en adres niet aan de voorzijde van de huurovereenkomst is vermeld, of ten aanzien van wie een onjuiste naam, adres of leeftijd is opgegeven, elke huurder wordt gescreend door het Elena systeem.

Door een persoon onder de invloed van alcoholische drank, of van verdovende en opwekkende middelen, of door een persoon die lijdt aan enig geestelijk of lichamelijk gebrek,

waardoor zijn vermogen om een voertuig behoorlijk te besturen en/of zijn oplettendheid wordt aangetast;

voor motorsport doeleinden, in het bijzonder race-evenementen, die afhankelijk zijn van het bereiken van een topsnelheid, of de daarbij behorende testritten,

voor voertuigtests of veiligheidstrainingen,

op racebanen (circuits),

voor commercieel personenvervoer,

voor verhuur aan anderen,

om misdaden te plegen, zelfs indien deze alleen strafbaar zijn volgens de plaatselijke wet,

voor het vervoer van brandbare, giftige of anderszins gevaarlijke stoffen.

Voor het vervoer van andere personen dan familie, kennissen of zakenrelaties;

Voor het vervoer van lifters of dieren;

Op een wijze die strijdt met de zorgvuldigheid die het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van een anders persoon of goed.

Voor de toepassing van dit geldt elk handelen en/of nalaten van al degenen die het voertuig besturen, gebruiken of zich daarin bevinden, alsmede elk handelen en/of nalaten van huurder.

Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en er voor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.

Huurder verplicht zich het voertuig niet te zullen (doen) overbelasten met passagiers, bagage, lading etc.

Huurder dient er voor te zorgen dat geregeld de koelvloeistof en het oliepeil alsmede de bandenspanning wordt gecontroleerd, dat het voertuig op tijd (overeenkomstig het serviceschema van het betreffende voertuig) een onderhoudsbeurt krijgt en dat de bandenspanning is als voorgeschreven. Huurder is volledig verantwoordelijk voor het tanken van voor het voertuig geschikte brandstof. Huurder dient het voertuig behoorlijk tegen ongunstige weersinvloeden te beschermen.

Het doorverhuren van het voertuig is niet.

Het is huurder slechts toegestaan met het voertuig in de Benelux landen te reizen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met verhuurder.

Huurder is verplicht alle met het voertuig meegegeven documenten zoals het kentekenbewijs, de verzekeringskaart, grensdocumenten, laadpas etc. Aan het einde van de huur te retourneren.

Indien enige schade of gebrek bij verder gebruik van het voertuig het risico met zich brengt dat de schade of het gebrek verergert c.q. Verder gebruik kan leiden tot vermindering van de veiligheid op de weg, is het huurder verboden het voertuig te gebruiken tot dat herstel heeft plaatsgevonden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt huurder verondersteld het voertuig in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.

Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.

Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:

De schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 8;

De schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;

De schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder;

Het voertuig aan een derde is weder verhuurd.

Het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij de verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden;

De schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of  de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij verhuurder zijn ingeleverd;

De schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxiderende of giftige stoffen;

Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.

In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risico van

Maximaal € 1500,- voor de huurder die consument is;

Maximaal € 5000,- voor de huurder die niet consument is;

Voor schade die is ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig dat zich op een afstand van meer dan 1,90 m boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt. Indien het voertuig een bestel-, vracht- of kampeerauto is, geldt voornoemd hoog eigen risico ook voor schade die het gevolg is van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig, dan wel toegebracht met enig deel van de lading dat zich op een hoogte van minder dan 1,90 m boven de grond binnen een afstand van 75 cm van de bovenzijde van het voertuig of van de daarbovenuitstekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de schade is ontstaan door een aanrijding met dat deel van het voertuig of van de lading.

Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang  daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder.

De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging met 10% in verband met besparing van variabele kosten.

Artikel 10: Kleine herstellingen tijdens huurperiode

De huurder is verplicht de kosten van kleine herstellingen te betalen, tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken.

Herstellingen dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende merk. Huurder dient alvorens het voertuig voor herstellingen aan te bieden, hiertoe toestemming van verhuurder te krijgen.

Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder het voertuig ter periodieke keuring of controle aanbieden.

Artikel 11: Aansprakelijkheid verhuurder

De aansprakelijkheid van de verhuurder is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaak beschadiging en letselschade, aan zaken en personen van de huurder, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst door de verhuurder, indien en voor zover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door de door de verhuurder afgesloten verzekering. De aansprakelijkheid is daarbij beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten verzekering ter zake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd,

hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet- en/of winstderving, vertragingsschade en stilstand schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

In afwijking van lid 1 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit een herstelling of verandering aan het voertuig na ontvangst, doch voor teruggave van het voertuig, verricht door de huurder.

In afwijking van lid 1 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade aan personen indien en voor zover de benadeelde zijn schade heeft kunnen verhalen op uitkering krachtens schadeverzekering of verstrekkingen uit anderen hoofde.

In afwijking van lid 1 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade aan vervoerde zaken als gevolg van een gebrek aan het voertuig.

Indien zich een gebeurtenis voordoet, waaruit voor de huurder schade voortvloeit of naar redelijke verwachting schade zal voortvloeien, waarvoor de verhuurder eventueel aansprakelijk is te houden, dient de huurder met bekwame spoed, maar in ieder geval binnen 10 dagen na de gebeurtenis, de verhuurder van die gebeurtenis schriftelijk in kennis te stellen. Laat de huurder, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een tijdige schriftelijke kennisgeving na dan vervalt zijn recht op schadevergoeding uit de desbetreffende gebeurtenis.

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

 Artikel 12: Vooruitbetaling / borg

Indien er een vooruitbetaling is overeengekomen, strekt deze tot betaling van de verschuldigde huurpenningen, tot vergoeding van het eigen risico en tot betaling van alle andere kosten waartoe huurder gehouden is. De borg terzake van het eigen risico wordt pas verrekend zodra het voertuig is teruggebracht bij verhuurder.
Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de huur als ook bij een eventuele verlenging hiervan, gerechtigd tot een betalingszekerheid of het verkrijgen van een opdracht tot betaling per creditcard van huurder op eerste verzoek. Een dergelijke autorisatie is niet herroepbaar.

Artikel 13: Beslag op het voertuig

Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs inclusief opslagen, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 14: Overmacht

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien de verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is verhuurder gerechtigd het reeds geleverde c.q. Het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die buiten de invloedssfeer van verhuurder liggen. Daaronder wordt mede verstaan: staking, werkonderbreking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van de verhuurder, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

Artikel 15: Ontbinding van de huur

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet  Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden  blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de huurovereenkomst.

Huurder stemt er mee in dat verhuurder deze overeenkomst kan overdragen aan de (achterliggende) financier van het voertuig. De desbetreffende financier zal zich in voorkomend geval schriftelijk aan huurder kenbaar maken. Zodra huurder door verhuurder, een door verhuurder ingeschakelde derde partij of de voornoemde financier van het voertuig over een overdracht wordt geïnformeerd, zal huurder de uit de overeenkomst voortvloeiende (betaling) verplichtingen uitsluitend bevrijdend aan de financier kunnen voldoen.

Artikel 16: Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen en of nalatigheden van anderen

Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 17: Toepasselijk recht

Op de huurovereenkomst en eventuele daaruit voortvloeiende overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en/of rechten en plichten van betrokkenen bij overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Maastricht en in spoedeisende gevallen de President van deze Rechtbank, tenzij naar regels van absolute en relatieve competentie kennisname is opgedragen aan enige Kantonrechter

Artikel 18: Internetreservering

Een internet reservering is niet direct bindend. De verhuurder zal moeten checken of de gewenste huurauto beschikbaar is. Vervolgens zal de verhuurder binnen 24 uur na de reservering een voor de huurder bindende bevestiging of annulering sturen aan de huurder. Tevens behoudt de verhuurder zich te allen tijde het recht de huurauto niet uit te geven.

Occasion Center Maastricht Autoverhuur

Oosterbroekweg 17,
6247 BN Gronsveld